ФЕДЕРАЦИЯ

ПРЕЗИДЕНТ НА БФБ

Георги Глушков

Президентът на БФБ се избира за срок от пет години и може да бъде преизбиран.

Изборът е с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите.

Когато при първото гласуване един от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се провежда повторно гласуванемежду кандидатите с най-много събрани гласове. Ако при повторното гласуване един от кандидатите не е получил необходимото мнозинство,за избран се смята онзи, който е получил най-много гласове.
Кошница


Брой 12

ТОП 5 на Кръга
НБЛ-Мъже (кръг 2)
Галерия
КЛАСИРАНЕ


3x3